بستن آپدیت ویندوز10

برای جلوگیری از اپدیت ویندوز10 مطابق تصویر زیر عمل کنید.