برای جلوگیری از اپدیت ویندوز10 مطابق تصویر زیر عمل کنید.

 

 

 

برای جلوگیری از اپدیت ویندوز10 مطابق تصویر زیر عمل کنید.